luettgens logo_pl

Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z nową wersją federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych ustaw w zakresie ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych postanowień o charakterze ochrony danych jest:
Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Nielbark 91P
PL 13-306 Kurzętnik
Polska
Tel.: +48 56 649 89 00
e-mail: info@luettgens.pl
Strona internetowa: www.luettgens.pl

NIP: PL 8771475900; REGON: 281350647
KRS 0000400886;
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS;

Dyrektorzy zarządzający: Holger Lüttgens, Peter Oentrich, Mirko Neumann


1.1 Nazwisko i adres inspektora ochrony danych


Inspektor ochrony danych administratora to:

sicdata – Unternehmensberatung
Pan Tobias Erdmann
Schlachthofstr. 23 a
42651 Solingen
Niemcy
Tel.: +49 (0) 212 / 65985-0
Fax: +49 (0) 0212 / 65985-20
E-Mail: erdmann@sicdata.de
E-Mail: datenschutz@luettgens.de

 

2 Organizacja stron internetowych według Privacy by Design i Privacy by Default

Na niniejszej stronie internetowej stosujemy ustawienia wstępne według Privacy by Design and Default, czyli zasad prywatności w fazie projektowania oraz zasad prywatności w ustawieniach domyślnych.
Nie są to nowe pojęcia. W ramach RODO otrzymują one jednak nowe znaczenia i są umieszczone w art. 25 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mimo że pojęcia te często są stosowane razem, każde z nich oznacza co innego i każde należy traktować osobno. W niniejszym dokumencie opisujemy te pojęcia dokładniej.

2.1 Privacy by Design

Sformułowanie Privacy by Design oznacza dosłownie „ochronę danych w fazie projektowania” i stanowi o tym, że ochronę danych można najlepiej zrealizować, integrując ją pod kątem technicznym już w ramach opracowywania procesu przetwarzania danych. Innymi słowy: ochrona danych osobowych w rozumieniu RODO następuje dzięki wczesnemu podjęciu działań technicznych i organizacyjnych (DTO) na etapie projektowania.

2.2 Privacy by Default

Sformułowanie Privacy by Default oznacza dosłownie „ochronę danych w ustawieniach domyślnych” i oznacza, że ustawienia fabryczne należy dostosować do potrzeb ochrony danych. Zgodnie z tą ideą w szczególności ochroną powinni być objęci ci użytkownicy, którzy są mniej obeznani z techniką i w związku z tym nie potrafią dopasować ustawień w zakresie ochrony danych zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Idea ta ma także związek z pojęciem „Privacy Paradox”, zgodnie z którym użytkownicy zasadniczo popierają ochronę swojej sfery prywatnej, ale nie dokonują aktywnie odpowiednich ustawień.

3. Stosowanie plików cookie

Strony internetowe spółki Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG stosują pliki cookie. Pliki cookie to dane zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Pliki cookie mogą być przekazywane na stronę po jej otwarciu i w ten sposób umożliwiają przypisanie użytkownika. Pliki cookie służą usprawnieniu korzystania ze stron internetowych i wygodzie użytkowników (np. zapisywanie danych logowania). Z drugiej strony służą one gromadzeniu danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony oraz umożliwieniu ich analizowania w celu optymalizacji oferty. Techniki, jak na przykład applety Java lub Active-X-Controls, które umożliwiają śledzenie zachowania użytkowników podczas korzystania ze strony, nie są stosowane.
W każdej chwili możliwe jest zablokowanie stosowania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich zmian w przeglądarce internetowej. Zapisane pliki cookie można usunąć. Informujemy, że po wyłączeniu plików cookie może zdarzyć się, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.
Pliki cookie są zapisywane przez firmę Dietrich Lüttgens GmbH wyłącznie na czas trwania sesji użytkownika.

3.1 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy statystyk internetowych firmy Google Inc. Google Analytics, stosuje także pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP Użytkownika) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych dla operatora danej strony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to określone ustawą lub jeżeli osoby trzecie dokonują przetwarzania tych danych na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisywanymi przez Google.
Instalowanie plików cookies może zostać zablokowane przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia w jego przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.
Poprzez korzystanie z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pobranych przez Google w wyżej opisany sposób i do celów określonych powyżej. Zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Zwracamy uwagę na fakt, że niniejsza strona korzysta z Google Analytics w formie zgodnej z zasadami ochrony danych, w sposób pseudonimizowany z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W ten sposób adresy IP użytkowników są przetwarzane tylko w formie skróconej, co ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą.
TOS: https://www.google.de/analytics/terms/de.html

3.2 Google Analytics Remarketing

Nasze strony stosują technologie retargetingu firmy Google.
Ich dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Umożliwiają nam one oferowanie użytkownikom naszej strony dopasowanej, spersonalizowanej i związanej z ich zainteresowaniami reklamy.
Wyświetlanie reklamy następuje na podstawie opartej na pliku cookie analizy wcześniejszego sposobu korzystania ze strony i surfowania.
Nie są przy tym zapisywane żadne dane osobowe.
W tym celu zapisywany jest plik cookie, aby rejestrować zanonimizowane dane dotyczące zainteresowań użytkowników i w ten sposób indywidualnie dostosować reklamę do tej informacji.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Użytkownik może trwale zablokować stosowanie plików cookie w celu retargetingu wyłączając reklamę Google powiązaną z zainteresowaniami:
www.google.com/settings/ads/onweb

Szczegółowe informacje oraz postanowienia w zakresie ochrony danych podano w oświadczeniu o ochronie danych Google na stronie:
www.google.com/policies/technologies/ads

4. Tworzenie plików logów

Przy każdym otwarciu strony internetowej firma Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG gromadzi dane i informacje poprzez automatyczny system. Są one zapisywane w plikach logów serwera.
Gromadzeniem mogą być objęte następujące dane:
a.Informacje o typie i wersji przeglądarki
b.System operacyjny użytkownika
c.Dostawca usług internetowych dla użytkownika
d.Adres IP użytkownika
e.Data i godzina korzystania ze strony
f.Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę (Referrer)
g.Strony internetowe, które zostały otwarte przez użytkownika poprzez naszą stronę
Przetwarzanie danych służy dostarczaniu treści naszej strony internetowej, zapewnieniu funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz optymalizacji naszej strony internetowej. Dane plików logów są zawsze zapisywane oddzielnie od innych danych osobowych użytkowników.
Dane plików logów są automatycznie usuwane regularnie co 6 miesięcy.

5. Przekierowanie (linki) do serwisów internetowych partnerów biznesowych

Jeżeli dana osoba skorzysta z możliwości przejścia do stron internetowych naszych partnerów biznesowych poprzez linki zawarte na naszej stronie, wówczas korzystanie z tych stron internetowych jest objęte wyłącznie oświadczeniem o ochronie danych operatora danej strony internetowej.
Firma Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych i ewentualne zapisywanie danych osobowych w serwisach internetowych partnerów biznesowych.
W celu zapobiegania nadużyciom zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Dane te służą zapobieganiu nadużyciom związanym z usługami. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, gdy istnieje ustawowy obowiązek ich przekazania.

6. Możliwości nawiązania kontaktu

Na stronie internetowej firmy Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG istnieje formularz kontaktowy, który można wykorzystać w celu nawiązania kontaktu w formie elektronicznej. Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionego adresu e-mail. Jeśli osoba, której dotyczą dane, nawiąże za pośrednictwem tych kanałów kontakt z administratorem, wówczas przekazane przez niego dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Zapisanie tych danych służy wyłącznie do celów związanych z przetwarzaniem danych lub nawiązaniem kontaktu z osobą, której dotyczą dane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Standardowe usunięcie i blokada danych osobowych

Administrator przetwarza i zapisuje dane osobowe osoby, której dotyczą dane, tak długo, dopóki jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przechowywania danych. Zapisanie danych może także nastąpić w sytuacji, gdy jest to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w ramach unijnych rozporządzeń, ustaw lub innych przepisów, którym podlega administrator.
Gdy cel przechowywania przestanie istnieć lub gdy upłynie termin przechowywania danych przewidziany przez wymienione przepisy, dane osobowe są standardowo blokowane lub usuwane.

8. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on osobą, której dotyczą dane w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

8.1 Prawo do informacji

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane.
Jeżeli takie przetwarzanie istnieje, wówczas użytkownik może zażądać od administratora informacji dotyczących następujących aspektów:
a.cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
b.kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzane;
c.odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
d.planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
e.istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
f.istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g.wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą dane;
h.istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem zgodnie z art.

22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – jednoznaczne informacje na temat stosowanej logiki oraz znaczenia i oczekiwanych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dotyczą dane.

Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym może on zażądać poinformowania go o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

8.2 Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

8.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą:
a.jeżeli kwestionuje on prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;
b.jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c.jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak użytkownik potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub
c.jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają wobec powodów użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

8.4 Prawo do usunięcia danych

8.4.1.Użytkownik może zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które dotyczą użytkownika, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje jeden z poniższych powodów:
a.Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.
b.Użytkownik odwołuje swoją zgodę, na podstawie której następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.
c.Użytkownik składa przeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub użytkownik składa przeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
d.Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.
e.Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.
f.Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

8.4.2.Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmuje on odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż użytkownik, jako osoba, której dotyczą dane, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

8.4.3.Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne
a.w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
b.w celu spełnienia zobowiązania prawego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następującego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c.z powodu interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
d.do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w ust. 1 prawo przypuszczalnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub poważnie ją utrudnia, lub
e.w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

8.5 Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator ten jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.
Użytkownikowi przysługuje prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

8.6 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, a które udostępnił on administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto ma on także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile
a.przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
b.przetwarzanie następuje za pomocą procesów zautomatyzowanych.
W ramach wykonywania tego prawa użytkownik ma ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

8.7 Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów.
Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.
Jeżeli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
Użytkownik ma możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.8 Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

8.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach włącznie z profilowaniem

Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja
a.jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
b.jest dozwolona na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator i które przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika lub
c.opiera się na wyraźniej zgodzie użytkownika.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.
W przypadkach, o których mowa w pkt. a. i c., administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę praw i wolności oraz uprawnionych interesów użytkownika, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

8.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o efektach rozpatrywania skargi, włącznie z możliwością złożenia środka prawnego przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

9. Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim nie jest planowane i nie jest wykonywane.
Może się zdarzyć, że w ramach niniejszej oferty online udostępniane są treści osób trzecich, na przykład filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały informacyjne RSS lub treści graficzne z innych stron internetowych. Warunkiem takiego udostępnienia jest zawsze umożliwienie dostępu do adresu IP użytkowników dla dostawców tych treści (zwanych dalej „osobami trzecimi”). Bez adresu IP nie byłoby bowiem możliwe wysłanie tych treści do przeglądarki danego użytkownika. W związku z tym adres IP jest niezbędny w celu prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy osoby trzecie nie zapisują adresu IP np. do celów statystycznych. O ile jest nam to wiadome, informujemy o tym użytkowników.

10. Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku gdy procesy przetwarzania danych osobowych wymagają zgody osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to także procesów przetwarzania niezbędnych w celu realizacji działań przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania uprawnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dotyczą dane, nie mają nadrzędnego charakteru wobec wymienionych wcześniej interesów, podstawę prawną dla przetwarzania stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. f) RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa polega na prowadzeniu naszej działalności gospodarczej.

11. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w ramach ustawowego okresu przechowywania. Po upływie tego okresu następuje planowe usunięcie danych, jeżeli nie istnieje konieczność zawarcia umowy lub realizacji umowy.
Dane osobowe, wobec których nie obowiązują terminy przechowywania (śledzenie użytkowników), są regularnie usuwane co 6 miesięcy.


12. Wtyczki społecznościowe

Aby wykorzystywać przekazywane nam przez użytkowników dane w minimalnym stopniu, nie stosujemy wtyczek społecznościowych następujących serwisów:
Facebook, Google +1, Google Adsense, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Piwik, Tumblr, Twitter, Xing, Amazon.
Siedziba w Polsce:
Lüttgens Polska Sp. z o.o.Sp.k.

ul. Sosnowa 2
PL-13-306 Nielbark

Tel. +48 56 649 89 00
Fax +48 56 649 89 01
info@luettgens.pl


Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG
Kunststoff-Spritzgießwerk

D-42579 Heiligenhaus

Administracja:
Hasselbecker Straße 16

Dostawa towarów:
Schopshofer Weg 3
Dział wysyłkowy:
Hasselbecker Straße 14

Tel. +49 (0) 2056 264-0
Fax +49 (0) 2056 264-10
info@luettgens.de
© 2019 Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k., Wszelkie prawa zastrzeżone. odcisk | Polityka prywatności Zaloguj