luettgens logo_pl

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można Ciebie zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w niniejszym tekście Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej? Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane? 

Z jednej strony gromadzimy Twoje dane, kiedy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa działa bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? 

Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie otrzymywać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na te i inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo, w pewnych okolicznościach, żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas przeglądania strony może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas przeglądania strony jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas przeglądania nie można powiązać z Tobą.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości sprzeciwu można znaleźć w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe 

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można Ciebie zidentyfikować. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przekazywanie danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat właściwego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG
Kunststoff-Spritzgießwerk
Hasselbecker Straße 16
D-42579 Heiligenhaus

Telefon: +49 (0) 20 56 – 2 64 - 0

E-Mail: info@luettgens.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

sicdata Unternehmensberatung 
Tobias Erdmann
Heiligenstock 34c
42697 Solingen

Telefon: +49 212 7387240

E-Mail: erdmann@sicdata.de 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, znajduje się w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać dotyczących Ciebie danych osobowych, o ile nie udowodnimy istotnych powodów przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub też gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).  

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

W przypadku naruszenia przepisów RODO zainteresowane osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dane przetwarzane automatyczny na podstawie swojej zgody lub w ramach wykonywania umowy dla siebie lub przekazać je osobom trzecim w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS 

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przenoszenia poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie informacji

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:  

  • Jeśli zakwestionujesz poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację tej sprawy. Na czas trwania weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało /odbywa się niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - jedynie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji lub dochodzenia roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu obowiązkowych danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do przesyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko przesyłaniu niechcianych informacji reklamowych, takich jak e-maile zawierające spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 

Pliki cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które zapisuje Twoja przeglądarka.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookies pozostają zachowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o osadzaniu plików cookies i zezwalać na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych wymaganych przez użytkowników funkcji, (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania strony) są przechowywane, to są one traktowane odrębnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych
  • czas żądania serwera
  • adres IP
Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie narusza zgodności z prawem procesów przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas aż do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Nie narusza to obowiązkowych przepisów ustawowych - w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

Zapytania przesyłane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie łącznie ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twój wniosek dotyczy realizacji umowy lub jest konieczny do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane nam przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Nie narusza to obowiązkowych przepisów ustawowych - w szczególności dotyczących ustawowych okresów przechowywania.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych "plików cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Przechowywanie plików cookies Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby ocenić korzystanie z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzić raporty na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu wobec operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie informacji o Tobie podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics (kliknij).

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych osobowych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzeń, które są powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookies DoubleClick, identyfikatory reklamowe Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z zaawansowaną ochroną danych

Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube. Strony są obsługiwane przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w zaawansowanym trybie ochrony danych. Według YouTube, tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem filmu. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest absolutnie wykluczone przez zaawansowany tryb ochrony danych. YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film, czy nie.

Jak tylko uruchomisz film YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w serwisie YouTube, pozwalasz, aby YouTube bezpośrednio powiązał Twoje zachowanie podczas przeglądania stron z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, YouTube może przechowywać różne pliki cookies na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu. YouTube może używać tych plików cookies w celu uzyskania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane, między innymi, do zbierania statystyk wideo, poprawy łatwości obsługi i zapobiegania próbom oszust. Pliki cookies pozostają na urządzeniu do czasu, gdy je usuniesz.

W razie potrzeby, po uruchomieniu filmu na YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google (za zgodą) 

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie internetowej, usługa Google Maps jest wyłączona przy Twojej pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie nawiązane tylko w przypadku samodzielnej aktywacji Google Maps (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przekazywaniu Twoich danych do Google przy pierwszej wizycie na stronie.

Po aktywacji, Google Maps zapisze Twój adres IP. Zwykle jest on następnie przesyłany na serwer Google w USA i tam przechowywany. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie danych po aktywacji Google Maps.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

Siedziba w Polsce:
Lüttgens Polska Sp. z o.o.Sp.k.

ul. Sosnowa 2
PL-13-306 Nielbark

Tel. +48 56 649 89 00
info@luettgens.pl


Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG
Kunststoff-Spritzgießwerk

D-42579 Heiligenhaus

Administracja:
Hasselbecker Straße 16

Dostawa towarów:
Schopshofer Weg 3
Dział wysyłkowy:
Hasselbecker Straße 14

Tel. +49 (0) 2056 264-0
info@luettgens.de
© 2023 Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k., Wszelkie prawa zastrzeżone. odcisk | Polityka prywatności Login